Zaloguj się
Nie pamiętasz hasła? Zarejestruj się
Regulamin sklepu

REGULAMIN

SKLEPU INTERNETOWEGO ORDO ET PAX

 

 1. Postanowienia ogólne
  • Właścicielem i administratorem sklepu internetowego Benedyktynów (dalej „Sklep Internetowy”) jest Sprzedający.
  • Sklep Internetowy prowadzony jest w domenie http://benedyktyni-biskupow.pl/. Sprzedający może jednak przenieść go na inną, wybraną przez siebie domenę według swojego uznania.
  • Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania ze Sklepu Internetowego i stanowi regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w rozumieniu art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (tj. z dnia 9 czerwca 2017 r. U. z 2017 r. poz. 1219).

 

 1. Definicje i objaśnienia
  • Dla potrzeb niniejszego Regulaminu poniższe terminy otrzymują następujące znaczenie:
   • „Dzień Roboczy” – dzień tygodnia przypadający od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni uznanych ustawowo za wolne od pracy.
   • „Klient” – każdy podmiot korzystający ze Sklepu Internetowego posiadający w niezbędnym zakresie zdolność do czynności prawnych.
   • „Konsument” – osoba fizyczna dokonująca z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
   • „Przedsiębiorca” – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna, której ustawa przyznaje zdolność prawną, prowadząca we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową.
   • „Regulamin” – niniejszy regulamin Sklepu Internetowego.
   • „Sprzedający” – Ordo et Pax Fundacja Benedyktynów w Biskupowie, Biskupów 72, 48-355 Burgrabice, KRS: 0000688745, NIP: 7532445054, REGON: 367874683, email: fundacja@benedyktyni.org., nr telefonu: +48 77 439 82 06.
   • „Towar” – produkt oferowany przez Sprzedającego w ramach Sklepu Internetowego.
   • „Umowa” – umowa sprzedaży zawierana na odległość pomiędzy Klientem i Sprzedającym w oparciu o postanowienia niniejszego Regulaminu, który stanowi integralną część takiej umowy.
   • „Usługi” – usługi świadczone drogą elektroniczną w zakresie udostępniania Klientowi określonych funkcjonalności Sklepu Internetowego, które zostały szczegółowo opisane w punkcie 10 poniżej.
   • „Zamówienie” – oferta zawarcia Umowy odnośnie konkretnego Towaru.
  • W zależności od okoliczności terminy, o których mowa w punkcie 1 powyżej, mogą być w dalszej treści Regulaminu używane w liczbie pojedynczej albo w liczbie mnogiej.
  • Ilekroć w niniejszym Regulaminie jest mowa o przekazywaniu informacji pocztą elektroniczną, należy przez to rozumieć:
   • w przypadku wiadomości kierowanych przez Sprzedającego do Klienta – wysłanie wiadomości na adres email podany przez Klienta,
   • w przypadku wiadomości kierowanych przez Klienta do Sprzedającego – wysłanie wiadomości na adres email: fundacja@benedyktyni.org.

 

 1. Podstawowe informacje dotyczące korzystania za Sklepu Internetowego
  • Status Klienta uzyskuje każdy podmiot korzystający ze Sklepu Internetowego.
  • Korzystanie ze Sklepu Internetowego jest dobrowolne, lecz wymaga akceptacji niniejszego Regulaminu.

 

 1. Składanie Zamówień i zawieranie Umów
  • Informacje prezentowane w Sklepie Internetowym nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 § 1 kodeksu cywilnego, lecz jedynie zaproszenie do zawarcia Umowy zgodnie z art. 71 tego kodeksu.
  • Towar sprzedawany jest bez aranżacji i dekoracji, w otoczeniu których może być prezentowany w Sklepie Internetowym, chyba że w jego opisie wyraźnie zaznaczono inaczej.
  • Klient może składać Zamówienia:
   • za pośrednictwem Sklepu Internetowego – 24 godziny na dobę przez 7 dni w tygodniu,
   • pocztą elektroniczną – 24 godziny na dobę przez 7 dni w tygodniu,
   • telefonicznie – w Dni Robocze w godzinach oznaczonych w Sklepie Internetowym na numer telefonu tam wskazany.
  • W przypadku, gdy Klient decyduje się na złożenie Zamówienia za pośrednictwem Sklepu Internetowego, procedura zawarcia Umowy wygląda następująco:
   • Klient wybiera Towary, które zamierza zakupić klikając przycisk „Do koszyka”, co powoduje dodanie Towarów do listy zakupowej (dodanie Towarów do listy zakupowej nie oznacza złożenia Zamówienia, a Klient ma możliwość dodania do tej listy kolejnych Towarów, zmiany ilości bądź usunięcia Towarów z listy albo rezygnacji z Zamówienia),
   • po skompletowaniu listy zakupowej Klient podaje na specjalnym formularzu następujące dane:
 1. imię i nazwisko,
 2. adres (kraj, miejscowość, kod pocztowy, ulica oraz numer budynku i mieszkania),
 3. numer telefonu kontaktowego,
 4. adres email,
 5. firma i numer NIP (wyłącznie w przypadku Przedsiębiorców),
  • następnie Klient dokonuje wyboru sposobu dostawy i formy płatności, po czym jest informowany o całkowitej cenie Towarów, kosztach dostawy i wszystkich innych opłatach, jakie będzie zobowiązany uiścić w przypadku zawarcia Umowy,
  • kolejnym krokiem jest zapoznanie się przez Klienta z warunkami Umowy zawartymi w Regulaminie i potwierdzenie ich akceptacji. Klient powinien się również zapoznać z Polityką Prywatności,
  • jeśli Klient chciałby wyrazić zgodę na otrzymywanie od Sprzedającego informacji marketingowych za pomocą e-maila, sms-owo lub telefonicznie, powinien wypełnić odpowiednią rubrykę,
  • po wykonaniu powyższych czynności Klient składa Zamówienie poprzez kliknięcie przycisku "Potwierdzam zakup".
  • Sprzedający przesyła Klientowi pocztą elektroniczną potwierdzenie przyjęcia Zamówienia – Umowa zostaje zawarta z chwilą otrzymania przez Klienta tego potwierdzenia.
 • W przypadku, gdy Klient decyduje się na złożenie Zamówienia za pośrednictwem poczty elektronicznej, procedura zawarcia Umowy wygląda następująco:
  • Klient informuje Sprzedającego pocztą elektroniczną o rodzaju i ilości Towarów, które chce zakupić, a także wskazuje preferowany sposób dostawy i formę płatności,
  • Sprzedający weryfikuje dostępność Towarów i przedstawia Klientowi pocztą elektroniczną wycenę, obejmującą całkowitą cenę Towarów, koszty dostawy oraz wszystkie inne opłaty, jakie Klient będzie zobowiązany uiścić w przypadku zawarcia Umowy, informując przy tym, iż zawarcie Umowy wiąże się z obowiązkiem zapłaty; ponadto, Sprzedający przekazuje Klientowi pełne dane Sprzedającego i Regulamin, mający stanowić integralną część Umowy,
  • jeżeli Klient podtrzymuje wolę zawarcia Umowy, potwierdza on ten fakt i akceptację warunków Umowy określonych w Regulaminie, jak również przekazuje Sprzedającemu pocztą elektroniczną dane, o których mowa w punkcie 4.2 powyżej, co uważa się za złożenie Zamówienia,
  • Sprzedający przekazuje Klientowi pocztą elektroniczną potwierdzenie przyjęcia Zamówienia – Umowa zostaje zawarta z chwilą otrzymania przez Klienta tego potwierdzenia.
 • W przypadku, gdy Klient decyduje się na telefoniczne złożenie Zamówienia, procedura zawarcia Umowy wygląda następująco:
  • Klient telefonuje pod numer wskazany w Sklepie Internetowym,
  • po nawiązaniu połączenia Klient informuje Sprzedającego o rodzaju i ilości Towarów, które chce zakupić, a także wskazuje preferowany sposób dostawy i formę płatności,
  • Sprzedający weryfikuje dostępność Towarów i przedstawia Klientowi wycenę Zamówienia, obejmującą całkowitą cenę Towarów, koszty dostawy oraz wszystkie inne opłaty, jakie Klient będzie zobowiązany uiścić w przypadku zawarcia Umowy, informując przy tym, iż zawarcie Umowy wiąże się z obowiązkiem zapłaty,
  • jeżeli Klient podtrzymuje wolę zawarcia Umowy, przekazuje on Sprzedającemu dane, o których mowa w punkcie 4.2 powyżej,
  • Sprzedający przekazuje Klientowi następnie pocztą elektroniczną potwierdzenie warunków proponowanej Umowy, zawierające podsumowanie zamówienia, pełne dane Sprzedającego i Regulamin, mający stanowić integralną część Umowy; powyższe uważa się za złożenie przez Sprzedającego oferty Klientowi,
  • Klient potwierdza przyjęcie oferty Sprzedającego pocztą elektroniczną, wysyłając stosowną wiadomość – Umowa zostaje zawarta z chwilą otrzymania przez Sprzedającego tego potwierdzenia.
 • Sprzedający przekazuje Klientowi potwierdzenie zawarcia Umowy w formie papierowej wraz z dostawą Towarów lub pocztą elektroniczną przed ich dostawą.

 

 • Ceny i warunki płatności
  • Ceny Towarów znajdujących się w asortymencie Sklepu Internetowego są:
   • wyrażone w polskich złotych,
   • cenami brutto (uwzględniają podatek VAT),
   • nie zawierają kosztów dostawy, które Klient będzie zobowiązany ponieść, a o których zostanie poinformowany w trakcie procesu składania Zamówienia.
  • Ceny Towarów mogą ulegać zmianom z tym, że zmiany te nie dotyczą Zamówień złożonych przed wprowadzeniem zmian.
  • Sprzedający udostępnia Klientowi możliwość płatności za pobraniem lub płatności przelewem tradycyjnym na rachunek bankowy Fundacji „Ordo et Pax” nr 95 1240 1675 1111 0010 7533 1390 w banku Pekao S.A.
  • Jeżeli Klient wybrał płatność przelewem tradycyjnym, zapłata ceny i innych należności Sprzedającego wynikających z Umowy następuje z góry w formie przedpłaty w terminie 3 dni od momentu zawarcia Umowy. Jeżeli Klient wybrał płatność za pobraniem, dokonuje on płatności przy odbiorze przesyłki.
  • W przypadku wyboru przez Klienta płatności przelewem tradycyjnym i niedochowania terminu zapłaty, o którym mowa w punkcie 4 powyżej, Sprzedający wyznaczy mu dodatkowy, siedmiodniowy termin na dokonanie płatności pod rygorem odstąpienia od Umowy, a w razie jego bezskutecznego upływu może złożyć oświadczenie o odstąpieniu. Komunikacja z Klientem w powyższym zakresie będzie następować pocztą elektroniczną.
  • Sprzedający dokumentuje sprzedaż Towarów stosownymi dokumentami:
   • w przypadku Konsumentów – paragonem fiskalnym,
   • w przypadku Przedsiębiorców – rachunkiem.

 

 

 • Realizacja dostaw
  • Datę otrzymania Towarów przez Klienta ustala się uwzględniając zarówno czas przygotowania Towarów, o którym mowa w punkcie 2 poniżej, jak i czas dostawy, o którym mowa w punkcie 6.3 poniżej (jako sumę tych terminów).
  • Przygotowanie przez Sprzedającego Towarów trwa do 5 dni roboczych.
  • Sprzedający dostarcza Towary wyłącznie na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej z wykorzystaniem następujących sposobów dostawy:
   • przesyłka pocztowa – czas dostawy wynosi do 5 dni roboczych,
   • przesyłka kurierska – czas dostawy wynosi do 3 dni roboczych,
   • przesyłka Paczka w Ruchu – czas dostawy wynosi do 4 dni roboczych,
   • Paczkomaty InPost – czas dostawy wynosi do 3 dni roboczych.
  • Koszty dostawy zależą od wybranego sposobu dostawy i gabarytów Towarów. W przypadku dostawy za pośrednictwem kuriera koszt dostawy wynosi 15,50 zł, w przypadku wyboru opcji Paczka w Ruchu 7,30 zł. W przypadku dostawy za pośrednictwem Poczty Polskiej dostawa wynosi 11 zł, zaś w przypadku Paczkomatów InPost 10,90 zł. Możesz również odebrać Towar osobiście w siedzibie Sprzedającego, w takim przypadku nie poniesiesz kosztów dostawy.
  • W przypadku wyboru przez Klienta przesyłki pocztowej albo przesyłki kurierskiej Klient zobowiązany jest zbadać doręczoną przesyłkę przy odbiorze w obecności kuriera lub pracownika poczty i w razie stwierdzenia jakichkolwiek uszkodzeń powinien zażądać spisania protokołu szkody.
  • Jeżeli po otrzymaniu Towarów okaże się, że są one niezgodne z Umową (Zamówieniem), Klient powinien poinformować o tym fakcie Sprzedającego w formie zgłoszenia reklamacyjnego.
  • W razie niemożliwości dostarczenia Towarów z powodu podania przez Klienta błędnego adresu Klient ponosi związane z tym koszty oraz koszty ponownej dostawy.

 

 • Rękojmia
  • Sprzedający zobowiązany jest do dostarczenia Klientowi Towarów wolnych od wad fizycznych i prawnych.
  • W razie stwierdzenia wad Towaru Klientowi przysługują roszczenia z tytułu rękojmi szczegółowo opisane w kodeksie cywilnym.

 

 • Postępowanie reklamacyjne
  • Wszelkie reklamacje dotyczące zawarcia lub wykonania Umowy (w tym jakości Towarów) oraz świadczenia przez Sprzedającego Usług drogą elektroniczną należy zgłaszać:
   • pocztą tradycyjną na adres Sprzedającego wskazany w Sklepie Internetowym,
   • pocztą elektroniczną.
  • Zaleca się, by reklamacja zawierała co najmniej dane jej autora (imię i nazwisko albo nazwę firmy), przedmiot reklamacji, żądanie Klienta odnośnie sposobu załatwienia reklamacji oraz dane kontaktowe.
  • Sprzedający zobowiązany jest rozpatrzyć reklamację w terminie 14 dni od dnia jej zgłoszenia.
  • Reklamacja rozpatrzona zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu nie podlega dalszemu ani ponownemu rozpatrzeniu.

 

 • Prawo do odstąpienia od Umowy przysługujące Konsumentom
  • Klient będący Konsumentem, który zawarł Umowę, może odstąpić od niej bez podawania przyczyny w terminie 14 dni od dnia objęcia Towaru w posiadanie przez Klienta lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik z zastrzeżeniem punktu 2 poniżej.
  • Prawo odstąpienia nie przysługuje Klientowi, gdy przedmiotem Umowy (Zamówienia) są nagrania dźwiękowe lub wizualne dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie to zostało otwarte po dostarczeniu (np. płyty DVD, płyty audio).
  • Odstąpienie od Umowy następuje poprzez złożenie Sprzedającemu stosownego oświadczenia wyrażającego jednoznacznie wolę odstąpienia. Można w tym celu wykorzystać formularz, który stanowi Załącznik nr 1 (Formularz odstąpienia), lecz nie jest to obowiązkowe.
  • Oświadczenie o odstąpieniu może zostać wysłane:
   • pocztą tradycyjną na adres Sprzedającego wskazany w Sklepie Internetowym,
   • pocztą elektroniczną, przy czym w tym przypadku Sprzedający potwierdzi Klientowi otrzymanie ww. oświadczenia pocztą elektroniczną.
  • Dla zachowania terminu, o którym mowa w punkcie 1 powyżej wystarczy wysłanie oświadczenia wskazanego w punkcie 9.3 powyżej przed upływem tego terminu.
  • W przypadku skorzystania przez Klienta z prawa odstąpienia Umowę uważa się za niezawartą.
  • W przypadku odstąpienia od Umowy przez Klienta Sprzedający dokona niezwłocznego zwrotu wszystkich otrzymanych od Klienta płatności, w tym kosztów dostawy (wyjąwszy dodatkowe koszty wynikające z wyboru przez Klienta sposobu dostawy innego niż najtańszy, zwykły sposób dostawy oferowany przez Sprzedającego) nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia doręczenia Sprzedającemu oświadczenia o odstąpieniu. Zwrot zostanie dokonany takim samym kanałem płatności, jaki został wykorzystany przy pierwotnej transakcji, chyba że Klient wyrazi zgodę na inne rozwiązanie. W każdym jednak przypadku zwrot nastąpi bez obciążania Klienta jakimikolwiek kosztami.
  • Klient ma obowiązek zwrócić Sprzedającemu Towary niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia odstąpienia od Umowy, przy czym do zachowania tego terminu wystarczy odesłanie Towarów przed jego upływem. Towary powinny być odesłane na adres Sprzedającego wskazany w Sklepie Internetowym. Sprzedający może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Klienta do chwili otrzymania Towarów lub dostarczenia przez Klienta dowodu ich odesłania, w zależności od tego, co nastąpi wcześniej.
  • Klient ponosi bezpośrednie koszty zwrotu Towarów. Jeżeli Towary ze względu na swój charakter nie mogą zostać w zwykłym trybie odesłane pocztą, Sprzedający informuje Klienta o kosztach lub szacowanych kosztach zwrotu Towarów przed złożeniem Zamówienia.
  • Sprzedający nie odbiera kierowanych do niego przesyłek za pobraniem i nie odpowiada za koszty związane z takimi przesyłkami.
  • Klient odpowiada za zmniejszenie wartości Towarów wynikające z korzystania z nich w sposób inny niż było to konieczne dla stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Towarów.
  • Celem uniknięcia wątpliwości Sprzedający informuje, iż postanowienia niniejszego punktu 9 nie mają zastosowania do Klientów będących Przedsiębiorcami.

 

 • Usługi
  • W ramach Sklepu Internetowego Sprzedający świadczy drogą elektroniczną Usługi obejmujące przeglądanie zawartości informacyjnej Sklepu Internetowego.
  • Usługi są świadczone przez Sprzedającego nieodpłatnie.
  • Sprzedający dołoży wszelkich starań, by Usługi były świadczone 24 godziny na dobę przez 7 dni w tygodniu.
  • Umowa pomiędzy Sprzedającym a Klientem o świadczenie Usług drogą elektroniczną zostaje zawarta z chwilą rozpoczęcia przez Klienta korzystania z Usługi.
  • Rezygnacja z Usług jest możliwa w każdej chwili i następuje poprzez zaprzestanie przez Klienta z korzystania z nich. Rezygnacja oznacza rozwiązanie umowy o świadczenie Usług drogą elektroniczną.
  • Sprzedający może rozwiązać umowę o świadczenie Usług drogą elektroniczną w razie naruszenia przez Klienta postanowień niniejszego Regulaminu. Oświadczenie o rozwiązaniu umowy może zostać złożone Klientowi za pośrednictwem poczty elektronicznej.

 

 • Odpowiedzialność Klienta
  • Klient jest zobowiązany do korzystania ze Sklepu Internetowego i Usług zgodnie z przepisami prawa, postanowieniami niniejszego Regulaminu oraz zasadami współżycia społecznego.
  • Klient zobowiązuje się:
   • nie podejmować jakichkolwiek działań uniemożliwiających lub utrudniających korzystanie ze Sklepu Internetowego przez inne osoby, w tym w szczególności czynności ukierunkowanych na zakłócenie stabilności funkcjonowania Sklepu Internetowego,
   • nie przekazywać Sprzedającemu nieprawdziwych danych osobowych, w tym nie podawać danych fikcyjnych lub danych innych osób jako własnych,
   • nie podejmować działań naruszających lub mogących naruszyć prawa Sprzedającego, innych Klientów lub osób trzecich.

 

 • Odpowiedzialność Sprzedającego
  • Sprzedający zobowiązuje się dochować należytej staranności w zakresie wykonywania Umów i świadczenia Usług drogą elektroniczną.
  • Sprzedający informuje, że korzystanie ze Sklepu Internetowego i środków porozumiewania się na odległość takich jak poczta elektroniczna i telefon może wiązać się ze standardowym ryzykiem związanym z wykorzystywaniem tego typu narzędzi teleinformatycznych oraz rekomenduje podjęcie przez Klienta odpowiednich kroków celem zminimalizowania tego ryzyka. Sprzedający zaleca w szczególności stosowanie odpowiedniego oprogramowania antywirusowego i komercyjnych systemów bezpieczeństwa.
  • Sprzedający zapewnia, że wdrożył standardowe, komercyjne instrumenty zabezpieczające poufność informacji przekazywanych przez Klientów.
  • Sprzedający zastrzega sobie prawo do:
   • czasowego zawieszenia funkcjonowania Sklepu Internetowego lub wprowadzenia przerw w dostępności wszystkich bądź niektórych Usług ze względu na czynności konserwacyjne, prace modernizacyjne lub naprawcze jak również prace związane z rozwojem Sklepu Internetowego,
   • dowolnej modyfikacji Sklepu Internetowego; modyfikacje dokonywane będą przede wszystkim w celu poprawy bezpieczeństwa, funkcjonalności, poziomu ochrony danych osobowych lub w celu przystosowania Sklepu Internetowego do zmieniających się przepisów prawa, zmian sytuacji rynkowej oraz rozwoju technologii,
   • zaprzestania prowadzenia Sklepu Internetowego.
  • Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności – w najszerszym dopuszczonym przez prawo zakresie – za działanie infrastruktury technicznej lub oprogramowania Klienta, w oparciu o które Klient uzyskuje dostęp do Sklepu Internetowego lub w oparciu o które funkcjonuje poczta elektroniczna Klienta, w tym w szczególności za blokowanie wiadomości wysyłanych przez Sprzedającego lub oznaczanie ich jako spam.
  • Całkowita odpowiedzialność Sprzedającego wobec Klientów będących Przedsiębiorcami jest ograniczona do szkód wyrządzonych umyślnie lub na skutek rażącego niedbalstwa i pozostaje ograniczona do rzeczywistych strat (z wyłączeniem utraconych korzyści). Powyższe ograniczenia nie mają zastosowania do Klientów będących Konsumentami.

 

 • Ochrona danych osobowych
  • Administratorem danych osobowych Klientów jest Sprzedający.
  • Sprzedający traktuje priorytetowo ochronę danych osobowych Klientów oraz dokłada wszelkich starań, by chronić ich prywatność.
  • Sprzedający przetwarza dane osobowe zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE jak również z przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych.
  • Pełna informacja o przetwarzaniu danych osobowych przez Sprzedającego znajduje się w Polityce Prywatności dostępnej na stronie internetowej Sprzedającego.

 

 • Prawa wyłączne
  • Sklep Internetowy oraz wszystkie treści i materiały udostępniane w jego ramach i obejmujące w szczególności teksty, zdjęcia, filmy i infografiki są chronione prawami autorskimi lub prawami własności przemysłowej.
  • Wszelkie prawa do treści i materiałów, o których mowa w punkcie 1 powyżej, przysługują Sprzedającemu lub innym podmiotom, od których Sprzedający uzyskał licencje na ich wykorzystywanie. Klienci mogą korzystać z tych treści i materiałów wyłącznie w sposób określony w niniejszym Regulaminie lub za odrębną, pisemną zgodą Sprzedającego.

 

 • Postanowienia końcowe
  • Do korzystania ze Sklepu Internetowego wymagane jest posiadanie urządzenia zapewniającego dostęp do Internetu wraz z przeglądarką internetową oraz adresu email.
  • Niniejszy Regulamin jest dostępny nieodpłatnie w Sklepie Internetowym w formie umożliwiającej jego pozyskanie, utrwalanie, odtwarzanie i drukowanie. Każdy może zapoznać się z treścią Regulaminu.
  • Sprzedający zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu w każdym czasie z zastrzeżeniem, że Zamówienia złożone przed dniem wejścia w życie zmian będą realizowane na podstawie dotychczasowych postanowień. Zmiany Regulaminu mogą nastąpić:
   • ze względu na zmianę przepisów prawa,
   • ze względu na wydanie przez sąd lub organ administracji publicznej rozstrzygnięcia skutkującego powstaniem konieczności modyfikacji Regulaminu,
   • w celu usprawnienia funkcjonowania Sklepu Internetowego,
   • w celu zwiększenia poziomu bezpieczeństwa korzystania ze Sklepu Internetowego i zapobiegania nadużyciom,
   • w związku z dodaniem nowych funkcjonalności Sklepu Internetowego lub rezygnacją przez Sprzedającego z niektórych istniejących funkcjonalności,
   • ze względu na istotne zmiany sytuacji rynkowej.

Zmiany Regulaminu będą udostępniane poprzez ich opublikowanie w Sklepie Internetowym i wchodzą w życie w terminie 14 dni od dnia publikacji. W przypadku niezaakceptowania przez Klienta zmian do Regulaminu przysługuje mu prawo do rozwiązania umowy o świadczenie Usług drogą elektroniczną.

 • Nagłówki użyte w treści niniejszego Regulaminu mają jedynie charakter porządkowy i pozostają bez wpływu na interpretację jego postanowień.
 • W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie zastosowanie mają odpowiednie przepisy prawa polskiego, w tym przepisy kodeksu cywilnego.
 • Sprzedający i Klient będą dążyli do tego, aby wszelkie spory dotyczące interpretacji lub wykonania Umowy lub świadczenia Usług rozwiązywać polubownie. Jeżeli kompromis okaże się niemożliwy, Klient może skorzystać z pozasądowych sposobów dochodzenia roszczeń lub wystąpić przeciwko Sprzedającemu na drogę sądową.
 • Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 15 listopada 2018 r.

 

Załączniki:

 1. Załącznik nr 1 (Formularz odstąpienia)

 

 

 

Załącznik nr 1

do regulaminu sklepu internetowego Ordo et Pax

 

 

_________________

/miejscowość i data/

 

 

Adresat:         Ordo et Pax Fundacja Benedyktynów w Biskupowie, Biskupów 72, 48-340 Głuchołazy, email: fundacja@benedyktyni.org.

 

Konsument:  _____________________________________________________________

 

 

 

FORMULARZ ODSTĄPIENIA OD UMOWY

 

 

Ja, _____________________, niniejszym informuję o moim odstąpieniu od umowy sprzedaży zawartej z Państwem w ramach sklepu internetowego Ordo et Pax Fundacji Benedyktynów z Biskupowa dnia _______________ dotyczącej następujących Towarów: ____________________________________________.

 

 

___________________

/podpis własnoręczny/*

 

 

* Podpis jest wymagany wyłącznie przy składaniu oświadczenia w wersji papierowej.

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy od home.pl